Poze Video Evenimente Catalog firme Anunturi Panorame Tonuri de apel Tool 4 webmasters
Expo Foto Teste psihologice Parteneri
Promo Mixuri Utile Publicitate

■ Facultati din Universitatea "Stefan cel Mare"


Facultatea de Științe ale Educației Suceava

Posted by Administrator (jartusiromania) on 18 Oct 2007
Facultati din Universitatea "Stefan cel Mare" >> Universitatea Stefan cel Mare

Istoric

Colegiul Universitar de Institutori a luat ființă în 1999, în conformitate cu Ordinele Ministerului Educației Naționale numerele 3642 din 4 mai 1998 și 3693 din 11 mai 1998, ca unitate de învățământ superior, cu regim și grad de facultate, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.
          Senatul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a aprobat, în ședința din 19 mai 1998, înființarea Colegiului Universitar de institutori, considerându-se că, prin preocuparea permanentă privind promovarea unei concepții noi de abordare a problematicii specifice de instruire superioară a specialiștilor cu diverse vocații profesionale, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava poate oferi cadrul propice și pentru dezvoltarea învățământului universitar de institutori.
          Înființarea Colegiului Universitar de Institutori cu profilul Sociopsihopedagogie și specializările : Institutori – Educației fizică și Institutori – o limbă străină a contribuit la lărgirea spectrului specializărilor din cadrul universității și a fost cu atât mai necesară cu cât, prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 4148/13.07.1998, s-a aprobat înființarea, în cadrul universității, a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Urmare a raportului Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare transmis la Ministerul Educației Naționale în data de 18.07.1999, acesta a dispus, prin adresa nr. 36474 din 21 iulie 1999, organizarea concursului de admitere în sesiunea septembrie 1999, la specializarea Institutori – Educație Fizică, specializare înscrisă apoi în H.G. Nr. 696/2000, privind autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul Instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare.
          În baza prevederilor art.7 din H.G.R. 535/1999, Senatul Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava a hotărât organizarea concursului de admitere la Colegiul Universitar de Institutori, în septembrie 1999 și la Specializarea: Institutori – O limbă străină (respectiv franceză și engleză).
          În urma H.G.R. nr. 1336 / 27.12.2001, privind specializările în învățământul superior, s-au desființat vechile specializări și au apărut altele două: Institutori – învățământ primar și Institutori – învățământ preșcolar.
          Numărul de locuri finanțat de la bugetul de stat pentru anul universitar 1999 – 2000, la învățământul de zi, a fost de 30, pentru anul universitar 2000 -2001 a fost 45, pentru anul universitar 2001 – 2002 a fost 60 locuri, iar pentru anul universitar 2002 – 2003 a fost de 70, la cele două noi specializări ale colegiului: Institutori – învățământ primar și Institutori – învățământ preșcolar.
          Cererea pentru specializările propuse de Colegiu a fost cu mult mai mare, fapt atestat de numărul mare de înscrieri pentru studiu în regim de taxă. Aceasta deoarece în județul Suceava funcționează aproximativ 2000 de cadre didactice în învățământul preșcolar și primar, mare parte dintre ele interesate în continuarea studiilor.
          În urma H.G. nr. 950/18 oct.2004, Colegiul Universitar de Institutori a fost integrat în Facultatea de Litere pentru o perioadă de un an universitar. Ca urmare a propunerii cadrelor didactice de la CUI, se supune spre aprobare în ședința de Senat din 8 martie 2005 și se avizează favorabil convertirea Colegiului Universitar de Institutori în Facultate de Științe ale Educației, cu specializarea Pedagogia Învățământului primar și preșcolar. Conform H.G. 916/11 august 2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 766/23.VIII.2005, se întemeiază la Universitatea „Ștefan cel Mare” Facultatea de Știine ale Educației cu specializarea Pedagogia Învățământului primar și preșcolar, prima serie de studenți la domeniul de licență înscriindu-se pentru anul universitar 2005 – 2006.

Misiune

Dezvoltarea societății cunoaște o dinamică puternică și greu de anticipat, ceea ce impune redimensionarea funcționalității sistemului educativ. Educația devine „cea mai importantă și mai rentabilă investiție” (documentele U.N.E.S.C.O.), vector fără de care nu poate exista dezvoltarea.
          Unul dintre punctele nodale ale sistemului educativ este cel al formării cadrelor didactice. Diversele reforme ale învățământului au ca notă comună inovarea pregătirii inițiale ale educatorilor. Facultatea de Științe ale Educației are menirea de a forma în corelație cu politica educațională românească viitorii formatori.
          Misiunea Facultății de Științe ale Educației se înscrie pe linia strategiei generale de dezvoltare a Universității „Ștefan cel Mare”, instituție academică care contribuie la formarea potențialului uman din zona Bucovinei, în special, și a Moldovei, în general.
          Facultatea de Științe ale Educației cu specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar asigură formarea profesională inițială a institutorilor pentru învățământul preșcolar și primar, capabili de a-și asuma rolul de promotori ai valorilor științifice, sociale, culturale, spirituale locale, regionale și europene. De asemenea, instituția  noastră urmărește formarea continuă a cadrelor didactice pentru ciclul primar și preșcolar din zona bucovineană prin organizarea de cursuri pentru definitivat și gradul didactic II, prin desfășurarea unor activități menite să aducă în învățământul sucevean inovațiile din domeniul științelor educației.
          Pilonii educativi generali ai Specializării sunt cei care vizează sublinierea caracterului formativ față de cel informativ, accentuarea laturii atitudinale și a capacităților intelectuale, dezvoltarea personalității integrale, autonome și, mai ales, creative.
          Specializarea Pedagogia Învățământului primar și preșcolar propune un cadru de afirmare și dezvoltare a învățământului conform cerințelor reformei curriculare din învățământul preuniversitar prin:

    Promovarea unor specialiști cu înaltă calificare, preocupați de propria formare continuă, dar și de modelarea armonioasă a viitoarelor cadre didactice;
    Susținerea cercetării științifice conform standardelor actuale de calitate;
    Stimularea unei culturi a învățării permanente și inovatoare (conform principiilor lifelong learning);
    Adaptarea curriculară în funcție de specificul comunităților interculturale;
    Promovarea  noii paradigme universitare ”centrarea pe student”;

Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar răspunde cererii de formare a institutorilor din nordul Moldovei, pregătește cadre cu studii superioare necesare relansării și dezvoltării durabile a zonei.

Intra pe pagina facultatii

Last changed: 18 Oct 2007 at 17:40

Back

Comments

Nu au fost gasite rezultate

Add Comment